Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΨΜΞΘΩΕΚ-ΠΑ7
Καλλιθέα, 23/01/2024
Αρ. Πρωτ.: 3442

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡ. ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ: Π. ΠΑΡΙΔΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Τηλέφωνο: 213-20.70.415
E-mail:p.paridou@kallithea.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου
του Δημάρχου Καλλιθέας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.1 περ.α) εδ.1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ.18 του Ν.4674/20, ΦΕΚ Α’53: «α) Σε κάθε δήμο, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων του δήμου…..».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και 59 περί Αντιδημάρχων (ιδία περί αριθμού αυτών με βάση τον πληθυσμό του Δήμου) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την υπ’ αριθμ. 2846/Β4-461 απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» (ΦΕΚ 2802/Β΄/26.04.2023) βάσει της οποίας ο πληθυσμός του Δήμου Καλλιθέας ανέρχεται στους 97.616 μόνιμους κατοίκους.
4. Την με αρ. 09/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΘ7ΩΕΚ-ΜΛΧ) Απόφαση Δημάρχου περί του ορισμού έντεκα (11) Αντιδημάρχων, εκ των οποίων οκτώ (8) έμμισθοι και τρείς (3) άμισθοι.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 περί προσόντων και κωλυμάτων διορισμού αντίστοιχα του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007), οι οποίες σύμφωνα με το άρ. 167 του ιδίου νόμου εφαρμόζονται και για τον διορισμό Ειδικών Συμβούλων ή Συνεργατών με το άρ. 163.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2598/Β΄/25.09.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Την ανάγκη πρόσληψης ενός/μίας ΠΕ Ειδικού Συμβούλου Νομικού για την επικουρία του Δημάρχου Καλλιθέας με τη διατύπωση εξειδικευμένης νομικής γνώμης, γραπτά ή προφορικά σε θέματα που θα αφορούν την προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του Δημάρχου και γενικότερα παροχή συμβουλευτικού έργου προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή και παροχή επιστημονικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν το Δήμο. Ειδικότερα ο προσλαμβανόμενος:
– Θα ελέγχει και θα επεξεργάζεται οποιοδήποτε κρίσιμο έγγραφο (π.χ. συμβάσεις έργου, συμβάσεις προμήθειας κλπ), κατά την κρίση του Δημάρχου.
– Θα παρίσταται σε συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου, «κατ’ εντολή του Δημάρχου» και θα εκφράζει τη γνώμη του επί των θεμάτων που συζητούνται και χρήζουν νομικών διευκρινήσεων.
– Θα συνεπικουρεί τα αιρετά (μονοπρόσωπα και συλλογικά) όργανα του Δήμου, εντός του πλαισίου των επιστημονικών του γνώσεων, με στόχο την τεκμηρίωση και επεξεργασία των αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
– Θα συντάσσει εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων νομικού ενδιαφέροντος που θα του/της ανατεθούν από τον Δήμαρχο, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου.
8. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρ. 163 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρ.57 του Ν.4954/22, ΦΕΚ Α’ 136: «Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας….». Ειδικά όσον αφορά στους δικηγόρους, μπορεί και στην περίπτωσή τους να δοθεί εξαίρεση από την αναστολή της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος, αρκεί να μην αναλαμβάνουν νομικές υποθέσεις των δήμων, καθόσον υφίσταται ειδικό νομικό πλαίσιο για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή για τον χειρισμό των νομικών υποθέσεων του δήμου (ΥΠ.ΕΣ. 81565/08.11.2021).
9. Την με αρ. πρωτ. 3417/23.01.2024 βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στον υπό επικύρωση προϋπολογισμό έτους 2024 του Δήμου μας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ:

Ότι πρόκειται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου Νομικού για την επικουρία του Δημάρχου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως τις 31.12.2028, ο/η οποίος/α ως επαγγελματίας ειδικής εμπειρίας θα έχει τη σχετική επιστημονική ή επαγγελματική ενασχόληση και επαρκείς γνώσεις ώστε να διατυπώνει εξειδικευμένη νομική γνώμη, γραπτά ή προφορικά σε θέματα που θα αφορούν την προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του Δημάρχου και γενικότερα την παροχή συμβουλευτικού έργου προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή και την παροχή επιστημονικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν το Δήμο και ειδικότερα:

 • Να ελέγχει και να επεξεργάζεται οποιοδήποτε κρίσιμο έγγραφο (π.χ. συμβάσεις έργου, συμβάσεις προμήθειας κλπ), κατά την κρίση του Δημάρχου.
 • Να παρίσταται σε συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου, «κατ’ εντολή του Δημάρχου» και να εκφράζει τη γνώμη του επί των θεμάτων που συζητούνται και χρήζουν Νομικών διευκρινήσεων.
 • Να συνεπικουρεί τα αιρετά (μονοπρόσωπα και συλλογικά) όργανα του Δήμου, εντός του πλαισίου των επιστημονικών του γνώσεων, με στόχο την τεκμηρίωση και επεξεργασία των αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Να συντάσσει εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων νομικού ενδιαφέροντος που θα του/της ανατεθούν από τον Δήμαρχο, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου.

Η πρόσληψη του προσώπου που, κατά την κρίση του Δημάρχου, είναι κατάλληλο, θα γίνει με απόφαση Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου/ης για παροχή υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση ΠΕ Ειδικού Συμβούλου Νομικού καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων δελτίου ταυτότητας.
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, κατά το άρ.82 του Ν.3584/2007.
 3. Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η ειδίκευση στον επιστημονικό/επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων κατά τα άνω, που αποδεικνύεται και με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα του προσλαμβανόμενου/ης ως επαγγελματία ειδικής εμπειρίας. Κατοχή μεταπτυχιακού θα ληφθεί υπόψη.
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς την διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007).

Επισημάνσεις:

 1. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παραπέμπουμε παραπάνω στο υπό στοιχείο 8, σύμφωνα με το οποίο: «Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας….» (άρ. 163 παρ. 7 του Ν. 3584/2007),
 2. Εντός ενός (1) μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι υποβάλλουν προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, εφόσον υπάρχει, ή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, δήλωση σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που διατηρούν (άρθρο 76 παρ.2 Ν. 4622/2019, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν.4940/22).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: idox@kallithea.gr, ή αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 2132070412, -415), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσης σε μία ημερήσια εφημερίδα (δηλ. από 25.01.2024 έως και 31.01.2024). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η παρούσα γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού Αττικής και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ