Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), τη Δευτέρα 22/01/2024 & ώρα 13:30

Καλλιθέα 18/01/2024
Αρ. πρωτ. 2974

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε τη Δευτέρα 22/01/2024 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 και της παρ. 1 του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής

2. Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 για τις καλλιτεχνικές υπηρεσίες (συναυλίες, δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικά προγράμματα, χορευτικά προγράμματα κ.α.) οργανικών μονάδων του Δήμου

3. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για «Προμήθεια απορριμματοδεκτών Κάδων 2023»

4. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δ. Καλλιθέας»

5. Έγκριση τεχνικής περιγραφής-προδιαγραφών και Π/Υ δαπάνης και κατάρτιση όρων διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού για τη δαπάνη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δ. Καλλιθέας και του τ. Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ-Γιάννης Γάλλος»

6. Απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 3ης δόσης για τη χρηματοδότηση «Βοήθεια στο Σπίτι», για παρεχόμενες υπηρεσίες και την κάλυψη μισθολογικής δαπάνης

7. Μεταφορά υπολοίπων και κλείσιμο λογαριασμών του Ν.Π. Γιάννης Γάλλος

8. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών

9. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

10. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α1172/2023 τελεσίδικης απόφασης του Δ. Εφετείου Πειραιά

11. Αποδοχή επιχορήγησης Α΄ΔΟΣΗΣ 2024, στις ΣχΕπιτροπές, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

12. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διαγωνιστική διαδικασία «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» (συμπεριλαμβανομένου του τ. Ν. Προσ. του Δήμου Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»)

13. Έγκριση τεχνικής περιγραφής-προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου/ων για τη δαπάνη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» (συμπεριλαμβανομένου του τ. Ν. Προς. του Δήμου Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»)

14. 1. «Αποδοχή εσόδων από τους Κ.Α.Π. 2023 του ΥΠΕΣ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως συμπληρωματική επιχορήγηση 2023»
2. «Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας», για την ανακατασκευή του οδικού δικτύου πέριξ του Κ.Π.Ι.Σ.Ν.»
3. «Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στα Δ.ΙΕΚ και στα ΣΔΕ του Δ. Καλλιθέας»
4.«Αποδοχή εσόδων από τους ΚΑΠ 2024 του ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών –A΄ τακτική επιχορήγηση 2024.»

15. Παραίτηση του Δήμου από τις ασκηθείσες ενώπιον του Σ.τ.Ε. αιτήσεις αναιρέσεως κατά των με αρ. Α 2625/2019 και Α 2626/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ