Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 & ώρα από 12:00 έως 14:00

Καλλιθέα, 27/12/2023
Αριθ. πρωτ.: -7662 –

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:
Την παρ. 7 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 – (ΦΕΚ 167/Τ.Α’/23-7-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθ. Εγκύκλιο 375/2022 Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» και το άρθρο 67,παρ.7 του ν.3852/2010 « … Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.», σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr) την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα από 12:00 έως 14:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Λήψη απόφασης αποδοχής του κατεπείγοντος.
  2. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ.26/2023 Απόφασης Δ.Σ. έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2014 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα και Έκθεσης Διαχείρησης).
  3. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ.27/2023 Απόφασης Δ.Σ έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2015 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα και Έκθεσης Διαχείρησης).

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι :
Βρισκόμαστε στο τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους και προκειμένου να τακτοποιηθούν οι προσδιορισθείσες υποχρεώσεις και εκκρεμότητες του οργανισμού μας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ