Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τρίτη 05/12/2023 & ώρα 13:00

Καλλιθέα 01/12/2023
Αρ. πρωτ. 58114

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 05/12/2023 στις 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών

2. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π.Δ.Δ ΟΠΑΑ- Γιάννης Γάλλος»

3. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές σε επιλεγμένες υποδομές και στον στόλο οχημάτων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών»

4. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

5. Έγκριση τεχνικής έκθεσης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 100-230 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση δεύτερου παραρτήματος Κ.Ε. Π. του Δήμου

7. Αποδοχή επιχορήγησης Δ΄ΔΟΣΗΣ 2023, στις Σχ. Επιτροπές, για λειτουργικές δαπάνες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

8. Αποδοχή εσόδων από Κ.Α.Π. 2023 του ΥΠΕΣ για δαπανες έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή 2023 και αποδοχή ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών από την Περιφέρεια Αττικής για το Β΄ Εξάμηνο 2023

9. Απόδοση λογαριασμού της Μπούτα Αικατερίνης για το με αρ. 3109/17-11-2023 Χ.Ε.Π.

10. Απόδοση λογαριασμού της Μαυρίδου Ελλάδας για το με αρ. 3211/28-11-2023 Χ.Ε.Π.

11. Απόδοση λογαριασμού του Λάμπρου Παναγιώτη για το με αρ. 2902/26-10-2023 Χ.Ε.Π.

12. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 25/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδ. εργατικών διαφορών) η οποία εκδόθηκε επί αγωγής του Π. Τ. κλπ (συνολικά 22 εναγόντων)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ