Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά τριών (3) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα: 07/11/23
Αρ. Πρτ.: 440/23

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα 176 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9530161
e-mail: depka@otenet.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. Σ.Ο.Χ. 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΙΘΕΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καλλιθέας, που εδρεύει στην Καλλιθέα της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • είτε ηλεκτρονικά (dikek.dikaiologitika@gmail.com),
  • είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας, Ελευθερίου Βενιζέλου 156, Τ.Κ. 176 75, Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στην Διοικητική Υπηρεσία (2ος όροφος) υπόψη κου Βαρυτιμιάδη Κ. (τηλ. εποικ.: 210-9580241).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 10/11/23 έως και τις 19/11/23 & ώρα 23:59

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.