Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας, την Παρασκευή 27-10-2023 & ώρα 19:00

Καλλιθέα 26/10/2023
Αρ. πρωτ. 51362

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις με αρ. πρωτ. 50028/19-10-2023 και 50799/24-10-2023 προσκλήσεις σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία.
  2. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία Κοινοτήτων».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Σας καλούμε την Παρασκευή 27-10-2023 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) επειδή αναβλήθηκε η συνεδρίαση της 25-10-2023 λόγω μη απαρτίας, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτήριο) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 287, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «PHARAOH CAFΕ Ο.Ε.»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ