Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τρίτη 10/10/2023 & ώρα 12:00

Καλλιθέα 06/10/2023
Αρ. πρωτ. 47797

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 10/10/2023 και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εξειδίκευση πίστωσης για αγορά βιβλίων υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού για το Υποέργου 2 ΕΣΠΑ με MIS 5002039

2. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια φιαλών νερού για θερμοψύκτες

3. Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης δύο Αντιδημάρχων, μίας Αν Προϊσταμένης Διεύθυνσης, μίας Ειδικής Συμβούλου και ενός Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος για την συμμετοχή στο προγραμμα Active Cities for EU (CERV-2022- CITIZENS- TOWN- NT), στην Ισπανία και έκδοση ΧΕΠ

4. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διαγωνιστική διαδικασίας «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Χριστουγέννων 2023»

5. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης-περιγραφής ειδών διατροφής και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τις «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2023»

6. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δ. Καλλιθέας και του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ-Γιάννης Γάλλος»

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ.630/2023 Απόφασης Δημάρχου για μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

8. Περί συμβιβασμού ή μη σχετικά με αίτηση αποζημίωσης των Μ. Α. και Μ. Α. και εξειδίκευση πίστωσης

9. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 775/2023 απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών (διαδ. εργατικών διαφορών) επί αγωγής των Ο. Μ. κ.λ.π

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ