ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Δ.ΥΠ.Α. 55-67

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

«Οι απασχολούμενοι του προγράμματος 55-67 της Δ.ΥΠ.Α. έχουν αποτελέσει έως τώρα σε μεγάλο ποσοστό και αποδεδειγμένα σημαντική βοήθεια για τις υπηρεσίες, και για εκείνες που στερούνται του απαιτούμενου διοικητικού προσωπικού, αλλά εξίσου και για εκείνες που χρήζουν στελέχωσης από εργατοτεχνικό. Επειδή η εφαρμογή του προγράμματος ως σήμερα κατέδειξε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την μονιμοποίησή του ως σταθερό εργαλείο απορρόφησης μακροχρόνια ανέργων, εκδίδουμε το κάτωθι ψήφισμα:

Α) Πιστοποιούμε την ανάγκη συνέχισης του προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α. σε σταθερή και μόνιμη βάση,

Β) Στηρίζουμε το αίτημα των ωφελούμενων προς τη Δ.ΥΠ.Α. για παράταση της χρονικής διάρκειας απασχόλησής τους μετά τα 1 + 1 έτη (συνολικά 1+1+1+1 έτη), με αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση και με κριτήριο αφενός την ικανοποίηση του εργοδότη Ο.Τ.Α. από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αφετέρου το να μην έχει συμπληρώσει ο ωφελούμενος την ηλικία συνταξιοδότησης,

Γ) Αιτούμαστε ο υπολογισμός της επιδότησης κατά 75% να καλύπτει το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, χωρίς την ύπαρξη ορίου αυτών, και να μην περιορίζεται στα 750 ευρώ.

Δ) Αιτούμαστε την καθιέρωση αντίστοιχου προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α. για τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, με ωφελούμενους νέους ηλικίας 18-28 ετών.»