Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δ.Σ. Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76) & με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 & ώρα 17:30

Καλλιθέα,6/03/2023
Αριθ. πρωτ.: -1089-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2→3)

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιθέας ( Μαντζαγριωτάκη 76) και με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 17:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Την τροποποίηση της 62/2022 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ:95ΟΥΟΛΨΦ-6Ε3) του νομικού μας προσώπου, σχετικά με την έγκριση συνοδείας νηπίου από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδό και παραμονής του στο χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού.

2. Την έγκριση παραχώρησης του ΔΗΜΟΤΙΚOΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία Athens Kallithea FC ως έδρα για τους αγώνες πρωταθλήματος SUPER LEAGUE Ι και κυπέλλου Ελλάδας για την αθλητική περίοδο 2023-2024 και έως 30/6/2024» και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή του Συμφωνητικού.

3. Χορήγηση ή μη έκπτωσης στα τέλη ελλιμενισμού του ναυταθλητικού σκάφους ΄΄ΤΗΛΕ ΙΙΙ’’ ολικού μήκους 11,40 ιδιοκτησίας του Συλλόγου Ιστιοπλόων Προσωπικού Ο.Τ.Ε (ΣΙΠ –ΟΤΕ) για το έτος 2023.

4. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2023.

5. Την έγκριση ή μη αναπροσαρμογής στην τιμή των ειδών καθαρισμού, κατόπιν αιτήματος του οικονομικού φορέα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ».

6. Την έγκριση ενταλματοποίησης παραστατικών δαπανών χρήσεως οικ. έτους 2022

7. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 5/2023 (ΑΔΑ:6Δ0ΖΟΛΨΦ-ΞΙΠ) προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ..

8. Έγκριση αιτήματος για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο ή λοιπών αντικαταβολών, έτους 2023, σύμφωνα το άρθρο 107 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ