Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 13/02/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 14/02/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 13/02/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 24: Εξειδίκευση πίστωσης για αμοιβή επιτροπών πτυχιακών εξετάσεων σχολών πιάνου και κιθάρας την 25η Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση Νο 25: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020¨ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»

Απόφαση Νο 26: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Πάσχα 2023» με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής

Απόφαση Νο 27: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 για τις καλλιτεχνικές υπηρεσίες (συναυλίες, δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικά προγράμματα, χορευτικά προγράμματα κ.α.) οργανικών μονάδων του Δήμου

Απόφαση Νο 28: Αποδοχή επιχορήγησης Α΄ΔΟΣΗΣ 2023, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση Νο 29: Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών –Α΄ κατανομή 2023

Απόφαση Νο 30: Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση Νο 31: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2022

Απόφαση Νο 32: Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2023

Απόφαση Νο 33: Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

Απόφαση Νο 34: Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) ανάθεση της υπηρεσίας για την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος για την Γ΄ Ηλικία στις 20/2/2023

Απόφαση Νο 35: Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης, γ) καταστάσεις δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων από ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών για την συναυλία για την Γ΄ Ηλικία στις 20/2/2023

Απόφαση Νο 36: Έγκριση του προγράμματος δράσης έτους 2023 του σωματείου ΘΗΣΕΑΣ για το Δήμο Καλλιθέας

Απόφαση Νο 37: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για αγορά ετήσιων καρτών για τη μετακίνηση κοινωνικών λειτουργών, υπαλλήλου και νοσηλευτριών

Απόφαση Νο 38: Απόδοση λογαριασμού της Μπούτα Αικατερίνης για το με αρ. 232/02-02-2023 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 39: Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 40: Εξειδίκευση πιστώσεων για την ανάγκη οργάνωσης και διεξαγωγής εκδήλωσης

Απόφαση Νο 41: Εξειδίκευση πιστώσεων για ηχητική και φωτιστική κάλυψη

Απόφαση Νο 42: Εξειδίκευση πιστώσεων για τις ανάγκες των προσεχών εκδηλώσεων

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ