Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76) & με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 & ώρα 17:30

Καλλιθέα,9/02/2023
Αριθ. πρωτ.: -658-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:

Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιθέας ( Μαντζαγριωτάκη 76) και με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Έγκριση του με αρ. πρωτ. 549/02.02.2023 πρωτοκόλλου καταστροφής άχρηστου υλικού στο βρεφικό και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

2. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ.58/2020 (ΑΔΑ:ΩΑ32ΟΛΨΦ-5ΕΠ) προγενέστερης απόφασης Δ.Σ..

3. Ορισμός Υπευθύνων Προστασίας Ανηλίκων στις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός παιδικής αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨ Δήμου Καλλιθέας.

4. Έγκριση σχεδίου μελέτης/διενέργειας διαγωνισμού για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων βρεφών και νηπίων / γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους & αποστολή του αιτήματος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

5. Έγκριση συγκρότησης επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016 για το έτος 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ