Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Ματζαγριωτάκη 76-Καλλιθέα), την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 & ώρα 13:00

Καλλιθέα 20/1/2023
Αρ. Πρωτ. 3313

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022).
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄87) όπως ισχύουν.
  3. Την με αρ. 932 ΕΓΚΥΚΛΙΟ/29-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
  4. Την με αριθ. πρωτ. 3247/20-1-2023 (ΑΔΑ: Ψ9Ξ0ΩΕΚ-679) Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Ματζαγριωτάκη 76-Καλλιθέα) την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή – Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω παραιτήσεων».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος