Ορισμός Αντιδημάρχου του Δήμου Καλλιθέας

ΑΔΑ: 6ΟΟΒΩΕΚ-2ΗΕ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 10/01/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Γρ. Δημάρχου
ΤΗΛ.: 2132070321
Email: dimarxos@kallithea.gr
Αρ. Απόφασης 15/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 (Αρμοδιότητες του δημάρχου) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134)

• Τις διατάξεις του άρθρου 47 (άμισθοι αντιδήμαρχοι) του Ν. 4647/2019 οποίο αναφέρει ότι «…. Μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων..»
• Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 όπως ισχύει, σχετικά με την αντιμισθία των Αντιδημάρχων
• Το γεγονός ότι στο Δήμο Καλλιθέας μπορεί να ορισθούν έως 11 Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι 8 έμμισθοι και οι 3 άμισθοι.
• Την υπ’ αριθμ. 28549/ 16.4.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας σύμφωνα με το ν. 3852/2010» όπως ισχύει, (ΦΕΚ 1327/τ.Β΄/17-4-2019), σύμφωνα με την οποία, ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Καλλιθέας είναι 100.641 κάτοικοι.
• Τις διατάξεις του άρθρου 89 Ν. 3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» σύμφωνα με το οποίο «όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο αντιδήμαρχος που ορίζεται από αυτόν. Με την απόφαση ορισμού αντιδημάρχων ορίζεται και ο αντιδήμαρχος που αναπληρώνει το δήμαρχο».
• Την υπ’ αριθμ. 575/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (επικύρωση των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών στις 26 Μαΐου 2019 και στις 2 Ιουνίου 2019)
• Τη με αρ και 809/2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για « Ορισμό Αντιδημάρχων»
• Το από 30/08/2019 πρακτικό σύμπραξης των παρατάξεων «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ» και «ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΑΣ ΒΑΣΩ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ» το οποίο επικυρώθηκε από τον προεδρεύοντα του Δημοτικού Συμβουλίου την 1/9/2019.
• Το με αρ. πρωτ. 48328/6-9-2019 πρακτικό της παράταξης «ΤΩΡΑ Καλλιθέα ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ», σύμφωνα με το οποίο ο ορισμός του κ. Λασκαρίδη Λάζαρου ως Αντιδημάρχου, εγκρίθηκε από το σύνολο των συμβούλων της παράταξής του.
• Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας (ΦΕΚ 2598/Β΄/25-9-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Τη με αρ. 640/2022 (ΑΔΑ:ΨΒΑ2ΩΕΚ-Θ59) προηγούμενη απόφαση περί ορισμού δημοτικών συμβούλων ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καλλιθέας, με θητεία από 14/11/2022 μέχρι και το τέλος της αυτοδιοικητικής περιόδου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε τον κατωτέρω δημοτικό σύμβουλο ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Καλλιθέας, με θητεία από 11/01/2023 μέχρι και το τέλος της αυτοδιοικητικής περιόδου, ως εξής:
τον κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας & Δια βίου Μάθησης και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

  • Το Τμήμα Παιδείας & Δια βίου Μάθησης

Ο Αντιδήμαρχος υπογράφει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις που σχετίζονται με την ανατιθέμενη καθ΄ ύλην αρμοδιότητα.

Β. Αναθέτoυμε την τέλεση των πολιτικών γάμων εναλλακτικά με όλους τους Αντιδημάρχους.

Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο Δήμαρχος.

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ