Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Καλλιθέας την Παρασκευή 13-01-2023 & ώρα 19:30 που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/01/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 4/1/2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ. πρωτ. 853
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τη με αρ. πρωτ. 61580/23-12-2022 πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία.
2. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας την Παρασκευή 13-01-2023 και ώρα 19:30 που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) επειδή αναβλήθηκε η συνεδρίαση της 28-12-2022 λόγω μη απαρτίας, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης

• Συζήτηση για θέματα κοινότητας, ενημέρωση από τoν Πρόεδρο.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου Κοινότητας
2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ