Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τετάρτη 28/12/2022 & ώρα 12.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                Καλλιθέα 23/12/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 46η                             Αρ. πρωτ. 61694

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τετάρτη 28/12/2022 και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης 1.500,00 ευρώ στην Αθλητική Ένωση Ίκαρος Καλλιθέας

2. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

3. Εξέταση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης για «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ”»

4. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης, γ) καταστάσεις δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τις συναυλίες Νοεμβρίου 2022

5. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης, γ) καταστάσεις δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τις συναυλίες Δεκεμβρίου 2022

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2021»

7. Αποδοχή εσόδων από τους ΚΑΠς : α) ως ΙΒ΄ τακτική επιχορήγηση 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και β) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή 2022, για το Δήμο Καλλιθέας.

8. Εξέταση του από 22/12/2022 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, 200-250 τ.μ

9. Διαγραφές, τροποποιήσεις σε χρηματικούς καταλόγους

10. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Οκτωβρίου 2022

11. Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α2211/2022 απόφασης του Δ. Πρωτ.Πειραιά επί προσφυγής του Ν. Φ.

12. Αποδοχή από το ΥΠΕΣ: α) Επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ που απασχολείται στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ από 15/9/2022 έως 31/12/2022 , β)Κατανομής του Τ.Α.Π. και γ)Κατανομής του Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄,στο Δήμο Καλλιθέας.

13. Παράταση προθεσμίας για Φορνεζη 2

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ