Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τετάρτη 21/12/2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              Καλλιθέα 16/12/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 45η                             Αρ. πρωτ.60606

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τετάρτη 21/12/2022 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Υγείας και Κοινωνικής προστασίας

2. Εξειδίκευση πίστωσης για θεατρικές παραστάσεις

3. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

4. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια βίντεο προβολέα και του σχετικού εξοπλισμού

5. Εξειδίκευση πιστώσεων που θα προκύψουν από την εκδήλωση των Θεοφανείων και της κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Δήμου μας

6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022»

7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

8. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου Μπιζανίου και Περιβάλλοντος χώρου»

9. Έγκριση ταμειακών απολογισμών για τα έτη 2017 έως 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.)

10. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Οκτωβρίου 2022

11. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της επιχορήγησης «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» του Δήμου Καλλιθέας

12. Τροποποίηση της με αρ.494/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας

13. Τροποποίηση σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΟΥΣ 2022»

14. Τροποποίηση σύμβασης για τη δαπάνη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

15. α)Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της ΠΟΣΕΑ για την Δράση «ΠΟΣΕΑ-ΟΤΑ: Ευαισθητοποίηση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Αιμοδοσία» β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής Σύμβασης

16. Έγκριση δαπάνης ταφής απόρων δημοτών και έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας

17. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

18. Εξέταση του από 07/12/2022 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση είτε αυτοτελούς ακινήτου επιφανείας 3.000 έως 5.000 τ.μ. είτε ανάλογης έκτασης τμήματος ευρύτερου ακινήτου

19. Περί κατάργησης δίκης με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – Ι. ΤΣΟΤΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

20. Περί μη ασκήσεως Ανακοπής κατά της υπ’αριθμ. 450/2022 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας και περί κατάργησης δίκης με την Εταιρεία με την επωνυμία ’AMBRUS IKE’

21. Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α2102/2022 οριστικής απόφασης του Δ. Πρωτ. Αθήνας (11Ο Μον.) εκδοθείσης επί προσφυγής του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ. 37904/13716/32570/11928/5.2.2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 540/2017 απόφαση Δημ. Συμβουλίου – καταλογισμός σε Α. Κ. – Α. ως αχρεωστήτως λαβούσα προνοιακή παροχή βαριάς αναπηρίας.

22. Γνωστοποίηση ανέκκλητης (λόγω ποσού) υπ’αριθμ. Α2121/2022 απόφασης του Δ.Πρωτ.Πειραιά (8ο Μον.) εκδοθείσης επί προσφυγής των Λ. Δ., Χ. Δ. και Κ. Δ.

23. Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ. Α1917/2022 απόφασης του Δ.Πρωτ.Πειραιά (8ο Τριμ/λες) εκδοθείσης επί προσφυγής της «ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝ.ΕΤ. ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

24. Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ. Α2211/2022 απόφασης του Δ.Πρωτ.Πειραιά (6ο Μον/λες) εκδοθείσης επί προσφυγής του Ν. Φ.

25. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για αγορά ετήσιων καρτών για τη μετακίνηση με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς για το γραφείο κλητήρων

26. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ασφαλίστρων έξι (6) Νεοαποκτηθέντων Απορριμματοφόρων που Παρέλαβε ο Δήμος Καλλιθέας μάρκας Volvo έως 15-02-2023, από εκτέλεση συμβάσης διάρκεια 24 μηνών κατόπιν ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων

27. Απόδοση λογαριασμού της Θεοδοσοπούλου Φοίβης για τα με αρ. 2783/02-11-2022 και 3017/25-11-2022 ΧΕΠ

28. 2η έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ