Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τετάρτη 14/12/2022 & ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              Καλλιθέα 9/12/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44η                              Αρ. πρωτ. 59177

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τετάρτη 14/12/2022 και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Καλλιθέας: 1. Οικιακή κομποστοποίηση & 2. Προμήθεια εξοπλισμού διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) αποβλήτων»

3. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

4. Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού για τo «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020 ¨ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»

5. Τροποποίηση της με αρ. 528/2022 προηγούμενης απόφασης της Οικ. Επιτροπής

6. Έγκριση καταβολής δεδουλευμένων καθηγητών μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο

7. Έγκριση προϋπολογισμού 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος» ( απ 60/2022)

8. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος» (απ. 61/2022)

9. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή τους

10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου 400-600 τ.μ για στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

11. Καταβολή ποσών ως αποζημίωση χρήσης ακινήτων, 01/06/2022 – 31/12/2022 και εξειδίκευση πιστώσεων

12. Απόδοση λογαριασμού της Μπούτα Αικατερίνης για το 3077/01-12-2022 ΧΕΠ

13. Απόδοση λογαριασμού του Ξενάκη Εμμανουήλ για το 2590/13-10-2022 ΧΕΠ

14. Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης 1.500,00 ευρώ στον Αθλητικό Σύλλογο Καλλιθέας Θεαγένης

15. Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης 1.500,00 ευρώ στον Αθλητικό Σύλλογο Ολυμπιακός Καλλιθέας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ