Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου: Ο.Τ. 124 (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων) επιφάνειας 2.585 τ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Καλλιθέα, 30-11-2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                 Αρ. πρωτ. 57228
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76
Τηλεφ. : 213 2070300

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή, προφορική, επαναληπτική πλειοδοτική Δημοπρασία, κατόπιν της 554/2022 απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής, στην οποία αποφασίσθηκε η επανάληψη του Διαγωνισμού, για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου: Ο.Τ. 124 (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων) επιφάνειας 2.585 τ.μ. που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων 2022 και Πρωτοχρονιάς 2023, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα πληροί τις προϋποθέσεις της με ΑΔΑ: Ψ0Ο2ΩΕΚ-Θ1Ν Περίληψης Διακήρυξης του Δημάρχου Καλλιθέας, μετά της υπ’ αρ. 516/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΑΖΩΕΚ-81Π) απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής στην οποία καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καλλιθέας επί της οδού Μαντζαγριωτάκη 76, την 2α του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών εκμισθώσεις ακινήτων, έτους 2022 του Δήμου η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στον 3ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Ώρα έναρξης της δημοπρασίας ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης η 12:30 μ.μ..
Οι φάκελοι δικαιολογητικών θα κατατεθούν μέχρι τις 11:00 π.μ. της ημέρας της δημοπρασίας στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες μονάδες ανά εκατοντάδες και μόνο.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο τρόπος υποβολής προσφορών ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 7 και με ΑΔΑ:6ΑΑΖΩΕΚ-81Π της διακήρυξης η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου: Kallithea.gr.

Στη δημοπρασία ορίζεται εγγύηση συμμετοχής στο 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, δηλαδή σε τετρακόσια (400,00) ευρώ.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Καλλιθέας, που βρίσκεται εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου (Μαντζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα, 2ος όροφος τηλ. 213-2070300), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται σε έντυπη μορφή ή αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται μέσω πρωτοκόλλου, στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ