Επανάληψη πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων για άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 31/10/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ.: 51681
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ: Π.ΠΑΡΙΔΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες: Π. Παρίδου
Τηλέφωνο: 213-20.70.415
E-mail: p.paridou@kallithea.gr

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
(Αρ. θέσεων: 1)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρ.58 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
2. Τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.4, του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/Α΄/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α’ 214), που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στις νομικές υπηρεσίες των δημοσίων υπηρεσιών.
3. Τη με αριθ. 444/10.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΑΥΔΩΕΚ-ΚΥ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που ενέκρινε την πρόσληψη ενός/μίας ασκούμενου/ης δικηγόρου για 12 μήνες, για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής του/ης άσκησης στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
4. Τη με αρ. 23976 οικ./5.4.2019 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, περί άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλλιθέας (ΦΕΚ 1769/τ. Β΄/21.5.2019), η οποία εκδόθηκε άπαξ και ισχύει επ’ αόριστον και μέχρις τυχόν αλλαγής των όρων αυτής με αίτημά μας προς το Υπ. Δικαιοσύνης.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 46363/03.10.2022 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
6. Τη με αρ.πρωτ.48935/14-10-2022 (ΑΔΑ:9ΩΖΡΩΕΚ-64Λ) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο μας, η οποία αναρτήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα, το πρόγραμμα «Διαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, η οποία έθεσε προθεσμία 10 ημερών από την επομένη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου, ήτοι από 15/10/2022-24/10/2022, η οποία, όμως, απέβη ατελέσφορη,

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τις/Τους υποψήφιες/ους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη μίας (1) θέσης.

Α. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΩΡΑΡΙΟ

 • Η μηνιαία αποζημίωση θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε τυχόν παρακράτηση φόρου εισοδήματος με βάση τη φορολογική κλίμακα και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.
 • Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Θα τηρείται καθημερινό παρουσιολόγιο, υπεύθυνη τήρησης και ελέγχου του οποίου, όπως και της άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου θα είναι η αρχαιότερη στο βαθμό Νομική Σύμβουλος του Δήμου και σε αδυναμία αυτής η άλλη Νομική Σύμβουλος του Δήμου μας.

Β. ΑΙΤΗΣΗ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση idox@kallithea.gr εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kallithea.gr).

Mαζί με την αίτησή τους οι υποψήφιες/οι συνυποβάλλουν:

 1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
 2. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας,
 3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα,
 4. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησής τους (εφόσον έχουν ήδη εγγραφεί στο Δικηγορικό Σύλλογο), ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν καταθέσει αίτηση για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν πριν την έναρξη της άσκησής τους με την υποχρέωση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι:
  α. Εφόσον επιλεγούν, παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στο Δήμο Καλλιθέας.
  β. Το 18μηνο της άσκησής τους δεν ολοκληρώνεται νωρίτερα από το πέρας της άσκησής τους στο Δήμο Καλλιθέας.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των υποψηφίων υπερβούν τον αριθμό της μίας (1) διαθέσιμης θέσης, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καλλιθέας.
Η παρούσα πρόσκληση:
α) αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα, το πρόγραμμα «Διαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου,
β) κοινοποιείται στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς και στην Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α.), προς ανάρτηση στον ιστότοπό τους και στα καταστήματά τους.

Συνημμένα:

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ