Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 & ώρα από 12:00 έως 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα, 20/10/2022
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ. : -7250 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος : Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022), σας καλούμε σε έκτατη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr) την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα από 12:00 έως 14:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Έγκριση σχεδίου μελέτης/διενέργειας διαγωνισμού για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενουμένων βρεφών και νηπίων / γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους & αποστολή του αιτήματος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

2. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.34/2022 (ΑΔΑ:62ΩΨΟΛΨΦ-ΕΛΜ) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

 

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι :
πρέπει ν’ αποσταλεί εγκαίρως στις Υπηρεσίες του δήμου η μελέτη – πρόβλεψη προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των βρεφών και τα νηπίων των δομών του νομικού προσώπου για τα έτη 2023-2024 & 2025 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του Διαγωνισμού οι οποίες είναι χρονοβόρες και υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες.