Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, που θα διεξαχθεί δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 & ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα, 4/10/2022
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αριθ. πρωτ. : -6865 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76) και με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Έγκριση προσχέδιου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης επί αγωγής εργαζόμενης του νομικού μας προσώπου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

3. Έγκριση συνοδείας νηπίου από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδό και παραμονής του στο χώρο του παιδικού σταθμού.

4. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 31/2022 (ΑΔΑ: 6Ι1ΝΟΛΨΦ-ΕΒΔ) Απόφασης Δ.Σ.

5. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 19/2022 (ΑΔΑ: ΩΑΨΞΟΛΨΦ-ΝΜΒ) Απόφασης Δ.Σ.

6. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 61/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΦΚΟΛΨΦ-Φ2Β) Απόφασης Δ.Σ.

7. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 52/2021 (ΑΔΑ: Ω5ΩΗΟΛΨΦ-7ΩΥ) Απόφασης Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ