Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τετάρτη 26/01/2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         Καλλιθέα 21/01/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η                            Αρ. πρωτ. 3368

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021)
  2. Την 72η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/17-1-2022 (ΑΔΑ:6OXY46ΜΤΛ6-07Θ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τετάρτη 26/01/2022 και ώρα 14:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

2. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρ.25 του Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ Α’166)

3. Εξειδίκευση πιστώσεων για συναυλίες

4. Εξειδίκευση πίστωσης για θεατρική παράσταση

5. Εξειδίκευση πίστωσης για θεατρικές παραστάσεις

6. Εξειδίκευση πίστωσης για θεατρικές παραστάσεις

7. Εξειδίκευση πίστωσης για αμοιβή επιτροπών πτυχιακών εξετάσεων

8. Εξειδίκευση πίστωσης για σεμινάρια

9. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια ιατρικών rapid test ανίχνευσης αντιγόνου SARS-COV-2

10. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία & προμήθεια για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

11. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια τεσσάρων αυτοστήρικτων stand (banner) για τις ανάγκες του Τμήματος Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας

12. Εξειδίκευση πίστωσης για εκτύπωση ενημερωτικού υλικού – προγράμματος

13. Εξέταση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών και Αναλωσίμων»

14. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης γ) καταστάσεων δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας για την καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων από ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τις συναυλίες Καλοκαιρινού – Φθινοπωρινού προγράμματος εκδηλώσεων από 14/6/2021 έως και 6/10/2021

15. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2022

16. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ασφαλίστρων του συνόλου των οχημάτων και μηχανήματων έργων του Δήμου για το πρώτο εξάμηνο του 2022 από 15-02-2022 έως 15-08-2022

17. Έγκριση του προγράμματος «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα 2022» με τη μορφή πακέτων και έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων

18. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ του Δήμου Καλλιθέας.

19. Αποδοχή εσόδου από την ΙΒ’ τακτική επιχορήγηση έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας.

20. Συγκρότηση επιτροπών του Ν.4412/2016

21. Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016

22. Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 για τις καλλιτεχνικές υπηρεσίες (συναυλίες, δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικά προγράμματα, χορευτικά προγράμματα κ.α.) οργανικών μονάδων του Δήμου

23. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

24. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της ανοικτής (άνω των ορίων) διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης των Ν.Π.Δ.Δ.»

25. Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης του ανοικτού (άνω των ορίων) διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης των Ν.Π.Δ.Δ.»

26. Περί συμβιβασμού για την καταβολή ποσού και εξειδίκευση πιστώσεως

27. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εξωτερικού συνεργείου για την επισκευή απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου στο οποίο προξενήθηκαν ζημιές από ανάφλεξη αποκομιδής απορριμμάτων

28. Εξέταση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της ανοικτής (κάτω των ορίων) διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ