Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 & ώρα 11.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 8/12/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. πρωτ. – 6849 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2. Αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

3. Καταβολή αποζημίωσης λόγω χρήσης ακινήτων

4. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για πληρωμή της δαπάνης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης του Νομικού Προσώπου

5. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για πληρωμή της δαπάνης για την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του Νομικού Προσώπου

6. Έγκριση της υπ’αριθμ.178/2021(6ΖΑΜΟΛΨΦ-1Γ4) απόφασης Προέδρου που ελήφθη για λόγους κατεπείγοντος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ