Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 12/10/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. Πρωτ. 45051
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) σύμφωνα με την 61η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/Α.Π. 40715/22-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου» και σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

• Διαβούλευση στρατηγικού σχεδίου «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας 2020-2023 Α΄Φάση »

→ Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη ημέρα, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00, με τον ίδιο τρόπο.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κυριακόπουλος Γεώργιος