Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας για την εισαγωγή βρεφών & νηπίων, για την σχολική χρονιά 2022-2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 8/2022
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

Αρ. Απόφασης
30/2022

Περίληψη
«Έγκριση των πινάκων κατάταξης,
για την εισαγωγή βρεφών και νηπίων,
στο βρεφικό και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
του Οργανισμού μας, για τη σχολική χρονιά 2022-2023»

Στους πίνακες αναφέρονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου με τα αρχικά γράμματα ονόματος και επωνύμου των επιτυχόντων βρεφών και νηπίων, τα μόρια που συγκεντρώνουν και ο βρεφικός /βρεφονηπιακός σταθμός όπου θα φιλοξενηθούν, ακολουθώντας την με ισχύ από 25/5/2018 εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./GDPR).