Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλλιθέας & με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 & ώρα 20:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                    Καλλιθέα 20/7/2022
Δημοτικό Συμβούλιο                     Αρ. Πρωτ. 33862

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλλιθέας και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 20:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συζήτηση επί του θέματος του Συλλόγου Υπαλλήλων που αφορά στην αναβολή της εκδίκασης της συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων των συμβασιούχων εργαζομένων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Έκθεση πεπραγμένων Ο.Ε. 1ου εξαμήνου 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Τροποποίηση της με αρ. 37/2022 (ΑΔΑ: ΨΒΤΝΩΕΚ-ΤΕ4) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν του με αρ. πρωτ. 24716/31-5-2022 εγγράφου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων, με το οποίο επανέρχεται με σκοπό την καθιέρωση κατ’ εξαίρεση λειτουργίας: α) για οκτώ (8) τακτικούς υπαλλήλους του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Καλλιθέας σε δωδεκάωρη βάση για όλες τις ημέρες του μήνα (συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και εξαιρεσίμων) και β) για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου σε εικοσιτετράωρη βάση για όλες τις ημέρες του μήνα (συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και εξαιρεσίμων).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Έγκριση της με αρ. 63/2022 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. περί διαχειριστικού ελέγχου οικ. χρήσης 2021 και ορισμός ορκωτών λογιστών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. 5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσιών καθαρισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

7. Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας για την διεξαγωγή του 3ου Ημιμαραθωνίου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

9. Κοπή δέντρων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

10. Λήψη απόφασης επί της αγωγής και αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων των καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ» για δεδουλευμένα του χρονικού διαστήματος 1/10/2021 έως 09/1/2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων, αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημ. Ωδείου (ΑΔΣ 522/2018 & 706/2018).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

12. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση παραρτήματος του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος