Εκ νέου διερευνητική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μισθώσεων επιφανειών για εξυπηρέτηση αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Καλλιθέα 22/06/2022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                         Αρ. πρωτ. 29768/29-6-2022
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76
Τηλεφ.: 213 2070300

Ο Δήμος Καλλιθέας προτίθεται να μισθώσει επιφάνειες που να βρίσκονται εντός των ορίων του, προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες των Υπηρεσιών του.
Συγκεκριμένα, αναζητά:
Α) Χώρους γραφείων, επιφανείας τουλάχιστον 200-300 τ.μ..
Β) Αυτόνομα κτήρια, επιφανείας τουλάχιστον 500-1.200 τ.μ..
Γ) Ισόγεια καταστήματα επιφανείας 50-300 τ.μ..

Οι πιο πάνω επιφάνειες εκτός των προαναφερθέντων θα πρέπει να είναι καλής κατασκευής και να πληρούν όλες τις πολεοδομικές προδιαγραφές, χωρίς να υπάρχουν αυθαιρεσίες στους χώρους, να διαθέτουν ασφαλείς ηλεκτρολογικές & υδραυλικές εγκαταστάσεις, χώρους υγιεινής, καθώς και προσβάσεις για ΑΜΕΑ, με αντίστοιχους χώρους (W.C.) (σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4067/12).

Παράλληλα είναι απαραίτητη η κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, όπως ορίζεται στον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων» (ΦΕΚ 407/ τ. Β/2010).
β) Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, εγκεκριμένο από την Πυροσβεστική υπηρεσία, όπως ορίζεται στον «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτηρίων (ΦΕΚ 80/τ.Α΄/2018) και τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 142/τ. Α΄/20).
γ) Πιστοποιητικό Ελέγχου Εγκατάστασης Ανελκυστήρα, όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2604/τ.Β’/2008) (εφόσον διατίθεται ανελκυστήρας).

Ο Δήμος Καλλιθέας, προκειμένου να διαπιστώσει αν υφίστανται κατάλληλες επιφάνειες για το σκοπό αυτό, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που διαθέτει επιφάνεια και συγκεντρώνει τις ανωτέρω βασικές προϋποθέσεις, να προσκομίσει στο Δημαρχείο Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76) – 1ος όροφος, τμήμα Πρωτοκόλλου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας, σφραγισμένο φάκελο, που θα απευθύνεται στο γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και θα περιέχει αντίγραφο νόμιμων τίτλων κυριότητας (συμβόλαιο ή σύσταση), αντίγραφα (οικοδομικής αδείας, τοπογραφικό διάγραμμα & σχεδιαγράμματα κατόψεων των επιφανειών), βεβαίωση μηχανικού (Ν. 4495/2017), Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, Ενεργητικής Πυροπροστασίας & Ελέγχου Εγκατάστασης Ανελκυστήρα, φωτογραφίες και όποια άλλα τυχόν στοιχεία κρίνονται αναγκαία για την αξιολόγηση της επιφάνειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Θα ακολουθήσουν προκηρύξεις φανερών μειοδοτικών δημοπρασιών για τη μίσθωση των επιφανειών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία που αφορά τις μισθώσεις των ΟΤΑ.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ