Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 24η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 23/06/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 24η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22/06/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 270: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια φιαλών νερού για θερμοψύκτες

Απόφαση Νο 271: Εξειδίκευση πιστώσεων για προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων –Διεθνών Σχέσεων

Απόφαση Νο 272: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 2023 & 2024) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»

Απόφαση Νο 273: Χορήγηση άδειας συναίνεσης σε τυχόν υποβληθεισόμενο αίτημα αναβολής συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων του Δήμου Π. Ν. κλπ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Απόφαση Νο 274: Αποδοχή εσόδου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων, για πολιτογράφηση μέσω των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 275: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2021»

Απόφαση Νο 276: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ταχυδρομικών τελών

Απόφαση Νο 277: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

Απόφαση Νο 278: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

Απόφαση Νο 279: Νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου ενώπιον του Γ΄ Μον. Πλημ. Αθηνών σχετικά με αδίκημα που του αποδίδεται και συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων του

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ