Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Πέμπτη 5-5-2022 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 29/04/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. πρωτ. 19022
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος
Δήμου Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021)
  2. Την 76η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/18-04-2022 (ΑΔΑ:ΨΛΧ046ΜΤΛ6-ΣΦΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Πέμπτη 5-5-2022 και ώρα 19:00 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Aνάκληση ή μη της υπ’αρ. 2/2020 απόφασης της Κοινότητας του 2ου Διαμερίσματος Καλλιθέας περί έγκρισης χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός Κ.Υ.Ε., ιδιοκτησίας του κ. Μ. I.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου Κοινότητας
2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ