Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ) την Τετάρτη 22-7-2020 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            Καλλιθέα 17-7-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21η                              Αρ. πρωτ. 30172

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ) την Tετάρτη 22-7-2020 και ώρα 14.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Διαγραφές οφειλής από χρηματικούς καταλόγους λόγω διπλής χρέωσης, που έγινε εκ παραδρομής

2. Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

3. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Θειακού Χριστίνας για το με αρ. 1465/2-7-2020 Χ.Ε.Π.

4. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή τελών κυκλοφορίας – χρήσης μηχανημάτων έργου για το 2020

5. Περί άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 497/2020 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (VII Τμήμα)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ