Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/19 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                  Καλλιθέα : 14/11/2019
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.              Αρ. Πρτ.: 426/2019
Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 156 17675 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 9580241 Fax : 210 9596017
Email: depka@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. Σ.Μ.Ε. 1 / 19
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.– ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Ε.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 /τ.Α’/1997) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α’/2009).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 168, 169 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες «δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ Γ’ του ν. 2190/94…… «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους, … Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
7. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/6244/17-04-14 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
8. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
9. Την υπ. αριθ. πρτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./175/16766/ 27-09-19 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών.
10. Την υπ. αριθ. 91/14-11-2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ..
11. Την υπ. αρ. πρτ. 2914/20-03-19 βεβαίωσης του Α.Σ.Ε.Π.
12. Την υπ. αριθ. 96331/25238/08-10-19 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 206/Α’).
13. Το υπ. αριθ. ΦΕΚ 295/17-02-2009 σύσταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. και το Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθ. 1748/15-07-13 τ. Β΄ τροποποίηση συστατικής πράξης ΔΗ.Κ.Ε.Κ..
14. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας – Εφήβων Σ.Κ.Ο. – Σ.Κ.Ε. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, που εδρεύει στη Καλλιθέα Αττικής, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ολόκληρη η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ