Κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών)

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
2. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/07-11-2011).
3. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/04-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων :

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΚΑ (Ο.Τ. 124)
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΤΟΜΠΑΖΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την Τρίτη 22-09-2015 και ώρα 09:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή της Υπηρεσίας, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.
Οι υπάλληλοι του Δήμου που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις ως άνω επιτροπές είναι όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
Η παρούσα κοινοποιείται στην Δ.Υ. του Δήμου με την παράκληση διενέργειας της κλήρωσης για την επιλογή ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός έκαστου έργου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kallithea.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ