Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου Κίνησης, Θέρμανσης και Αμόλυβδης Βενζίνης

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 946.500,00€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί έμμεσα ως εξής:

Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα εξής είδη: Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης και Αμόλυβδη Βενζίνη. (Αριθμός εσωτερικής αναφοράς 2015-103726 στο έντυπο Ευρωπαϊκών δημοσίων συμβάσεων προς δημοσίευση, E-NOTICES_KALLITHEA).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 11/09/2015. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 18/9/2015 και ώρα 15:00.
Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β. Οι συνεταιρισμοί,
γ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και διακίνηση των υπό προμήθεια προϊόντων κατά περίπτωση και δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α ( άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014).

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενο από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους και υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλλιθέας έτους 2015
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Eπίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr.

Η απόφαση της Οικ.Επιτροπής & οι όροι διακήρυξης ΕΔΩ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ