Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής του (B’ ΚΑΠΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Καλλιθέα, 10/02/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                   Αρ.Πρ.: 7613/15-2-16 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 17676 Πληροφορίες: ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ Μ. Τηλέφωνο: 213-2070398   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί […]

Κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών που θα μετάσχουν σε επιτροπή οριστικής παραλαβής έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 09/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                               Αρ. Πρωτ.  6979 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 2.  Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011). 3.  Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. […]

Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 03/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                            Αρ. Πρ.: 5558 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Ταχ. Δ/νση : Ματζαγριωτάκη 76 Αρμόδιος :  Ελ. Γαβαλά Τηλέφωνο : 213.20.70.426   Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011) «Στις περιπτώσεις που για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για […]

Κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών που θα μετάσχουν στην επιτροπή προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Καλλιθέα 02/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                        Αρ.Πρωτ.: 5145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εχοντας υπόψη: 1.   Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 2.  Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/07-11-2011). 3.  Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/04-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 4.   […]

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας Υποψηφίων κατηγορίας TΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ της Υπ’ αριθμ. Σ.M.E: 1/2016 για τη Φυσικοθεραπευτική Φροντίδα Μελών των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Καλλιθέας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Τόπος εκτέλεσης: Διάρκεια Σύμβασης: 12 ΜΗΝΕΣ Υπ’ αριθμ. Σ.M.E: 1/2016 Καλλιθέα 27/1//2016 Αρ. Πρωτ. 4127 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 104 Ειδικότητα : ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Mαταίωση της διεξαγωγής του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας που είχε προγραμματισθεί να διεξαχθεί στα γραφεία του νπδδ την Δευτέρα 25/1/2016 και ώρα 10.00

Η Απόφαση της Ε.Ε. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”»

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”

Φορέας : Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛ. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Έδρα Υπηρεσίας: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Διάρκεια Σύμβασης: ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ Υπ’ αριθμ. Σ.Ο.Χ.: 2/2015 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 Ειδικότητα: ΙΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ […]

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”

Φορέας : Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛ. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Έδρα Υπηρεσίας: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Διάρκεια Σύμβασης: ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/8/2016 Υπ’ αριθμ. Σ.Ο.Χ.: 3/2015 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 Ειδικότητα : ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ […]

Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων & παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Ο.Π.Α.Α. «Γιάννης Γάλλος»” για το έτος 2016

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό προϋπολογισθείσης δαπάνης 511.500,00 € € με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί ως εξής: α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ […]

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ανάθεση έργου υλοποίησης προγραμμάτων ΚΔΑΠ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ανάθεση έργου υλοποίησης προγραμμάτων ΚΔΑΠ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» συνολικής δαπάνης 100.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 23% ΦΠΑ). Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η  11/1/2016. […]