Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμoύ για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015», προϋπολογισμού 300.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 96.454,64 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικές εργασίες), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 147.437,80 € (δαπάνη εργασιών, […]

Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.”ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας για τη μίσθωση ακινήτων από τον οργανισμό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Καλλιθέα 29/10/2015 Αριθ. πρωτ.- 4990- Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στα γραφεία του οργανισμού μας, στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230) για τη μίσθωση ακινήτου από τον οργανισμό μας, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση παιδικού σταθμού σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. […]

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την υπογραφή σύμβασης με τον μειοδότη της εργασίας: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 2015», συνολικής δαπάνης 59.901,00 EURO. Η εργασία συντήρησης θα ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, […]

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας,ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά 4 ατόμων με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2016, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» Τμήμα : Διοικητικό-Οικονομικό Αρμόδιος : Αγγ. Τσιακμάκη Ταχ. Διεύθυνση: Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας Τ.Θ. : 78 514 Τ.Κ. : 176 02 Τηλ.: 210 9598.555 (εσωτ.3) e-mail: diikitiko@dimoskallitheas-opaa.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ […]

Ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ωρομίσθιοι) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 /τ.Α’/1997) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α’/2009). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 168, 169 και της […]

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του οργανισμού, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους 30.000,00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό θα κατανεμηθεί […]

Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Καλλιθέας

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Κ Α Λ Λ Ι Θ Ε Α Σ Αρ. Απόφασης 742 /2015 Έχοντας υπόψη: 1. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ. Α΄). 2. Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) […]

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την συντήρηση του πρασίνου του δημοτικού πάρκου αθλητισμού και αναψυχής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση του πρασίνου του δημοτικού πάρκου αθλητισμού και αναψυχής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους 40.000,00 ευρώ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι […]

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, για την εργασία με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την υπογραφή σύμβασης με τον μειοδότη της προμήθειας – εργασίας με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ», συνολικής δαπάνης 73.738,50 EURO. Η προμήθεια – εργασία θα ισχύει έως 31/12/2015 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα Νομικά ή Φυσικά […]