Γιάννης Γάλλος

To Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’ δημιουργήθηκε με τη συγχωνεύση των Νομικών Προσώπων υπό την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Για τον Αθλητισμό και τα Σπορ» και «Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφικοί Σταθμοί Δήμου Καλλιθέας», τα οποία και καταργήθηκαν.

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η ανάπτυξη στο Δήμο Καλλιθέας πολιτικών για τη φροντίδα της παιδικής ηλικίας, την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, την προπαρασκευή τους για την ομαλή και φυσική ένταξη από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και η ανάπτυξη του Μαζικού Αθλητισμού, του Μαζικού Σχολικού Αθλητισμού, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, του Σωματειακού Ερασιτεχνικού Αθλητισμού, του αθλητισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες και του εργασιακού αθλητισμού.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το Νομικό Πρόσωπο θα δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές και θα καθιερώσει τους αναγκαίους θεσμούς δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά, τα μέσα για την υλοποίηση του σκοπού του Νομικού Προσώπου είναι: α) η ίδρυση και λειτουργία Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών, β) η ίδρυση και λειτουργία αθλητικών κέντρων και εγκαταστάσεων, γ) η διοργάνωση αθλητικών αγώνων, εκδηλώσεων και συναντήσεων κάθε μορφής, επιστημονικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, και συζητήσεων, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συναφών με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του, δ) η πραγματοποίηση εκδόσεων, ε) η προκήρυξη διαγωνισμών και η καθιέρωση βραβείων, στ) η συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς φορείς της πόλης της Καλλιθέας, τους συλλόγους, τα αθλητικά σωματεία, τις κοινωνικές οργανώσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα, με ενώσεις αθλητικών σωματείων, καθώς και με ιδιώτες, ζ) η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς ή υπηρεσίες άλλων Δήμων, με Ενώσεις Δήμων, καθώς και με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του εξωτερικού, όπως ο νόμος ορίζει, η) η δημιουργία τραπεζών πληροφοριών, σχετικών με το αντικείμενο του Νομικού Προσώπου, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

Διοίκηση
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταμελές (15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές του από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από:
Επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους.
Επτά (7) δημότες ή κατοίκους, οι οποίοι είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή έχουν εγνωσμένο κύρος και επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογες προς τους σκοπούς του Νομικού Προσώπου.
Τουλάχιστον δύο (2) από τα προαναφερόμενα μέλη ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210 9598555 – 210 9565618