Γενική Διεύθυνση

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 636/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 1 του Ν.3584/2007 (Α΄/143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α΄/17.04.2021) προκειμένου να προβλεφθεί και η αναπλήρωση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
  «1. Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων, ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για τον διορισμό όργανο μπορεί, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης , που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων».
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 2598/Β΄/25.09.2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στον οποίο προβλέπεται στο άρθρο 1 υπό στοιχεία Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, όπου για την θέση του Γενικού Διευθυντή τοποθετούνται όλοι οι κλάδοι της κατηγορίας ΠΕ (άρθρο 28, παρ. 1).
 4. Το γεγονός ότι η τακτική υπάλληλος του Δήμου Χριστοδούλου Ευαγγελία του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, με την υπ’ αριθμ. 51/2018 (ΑΔΑ:ΩΛΛΖΩΕΚ-9ΕΞ) απόφαση Δημάρχου Καλλιθέας, τοποθετήθηκε Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών από 01/02/2018 και ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι και σήμερα.
 5. Το γεγονός ότι η ανωτέρω υπάλληλος έχει ασκήσει καθήκοντα:
  α) προϊσταμένης Διεύθυνσης από 15.07.2002 έως και σήμερα και έχει κριθεί και επιλεγεί με τρεις (3) αντίστοιχες αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (πρακτικά 5/2002, 22/2006, 2/2014) και
  β) προϊσταμένης Τμήματος από 16.02.1986 έως 14.07.2002 έχοντας τρεις (3) φορές κριθεί και επιλεγεί με αντίστοιχες αποφάσεις Υπηρεσιακού Συμβουλίου (πρακτικά 1/1990, 4/1993 και 5/1997) και έχει επομένως ασκήσει συνολικά για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου επί των ομοιοβάθμων Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου.
 6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου μας η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελεί την πρώτη υποκείμενη οργανική μονάδα μετά την Γενική Διεύθυνση.
 7. Το γεγονός ότι η ανωτέρω υπάλληλος πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τον ορισμό της ως Αναπληρώτριας προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης και σύμφωνα με τον ΟΕΥ ανήκει σε κλάδο που δύναται να ασκήσει τα καθήκοντα αυτά.
 8. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και τις ανάγκες συντονισμού των Υπηρεσιών του Δήμου, δοθέντος ήδη ότι από ικανού χρονικού διαστήματος έχει κενωθεί και δεν έχει καλυφθεί η θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 και 4 του Ν. 4354/2015, σύμφωνα με τις οποίες στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένων οργανικής μονάδας το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή από την έναρξη της αναπλήρωσης.
 10. Την περίπτωση Γ «Ενημέρωση Υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ του Ν. 3213/2003» της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122οικ. 14540/23.07.2020 (ΑΔΑ:6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) εγκυκλίου του τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο ενημέρωσης των υπαλλήλων που υποχρεούνται σε υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Καλλιθέας την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας Χριστοδούλου Ευαγγελία του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ και μέχρι την επιλογή Προϊσταμένου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Η ανωτέρω υπάλληλος λόγω της κτήσης της συγκεκριμένης ιδιότητάς της υποχρεούται για την υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. εντός ενενήντα (90) ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς και για την υποβολή ετήσιας Δ.Π.Κ. κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α΄).
Η υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. υφίσταται για ένα (1) έτος και μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου και αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος.

 

Γραφείο Γεν. Διεύθυνσης: 213 2070310
Email: e.xristodoulou@kallithea.gr