Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 • ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αρ. 3/2023 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας για την Εκλογή – αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω παρατήσεων

Πρόεδρος
Η Αντιδήμαρχος Καλλιθέας κα. Μαργαρίτη Βασιλική

Τακτικά Μέλη

 • Κοττέας Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Καλλιθέας
 • Παπαθανάσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Καλλιθέας
 • Καλογερόπουλος Αναστάσιος από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
 • Σκανδαλάκης Νικόλαος από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
 • Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
 • Κωστάκης Εμμανουήλ από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
 • Κόκουλος Κωνσταντίνος από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
 • Ιορδανίδου Παρθένα (Νανά) από τη δημοτική παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Ερμίδης Δημήτριος από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
 • Αδαμόπουλος Γεώργιος από τη δημοτική παράταξη «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ»
 • Αντωνακάκης Γεώργιος από τη δημοτική παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Αρμοδιότητες
Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.
Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..