Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 15η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 17/05/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 20/05/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 15η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 17/05/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 226: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 227: Τροποποίηση όρων του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας «RECYCOM» για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Καλλιθέας.

Απόφαση Νο 228: Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Αποσύρεται: Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τη Δημοτική Φιλαρμονική

Απόφαση Νο 229: Εξειδίκευση πιστώσεων για την προμήθεια μηχανημάτων φυσικοθεραπείας για εξοπλισμο των Α΄ & Δ΄ ΚΑΠΗ

Απόφαση Νο 230: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια πινακίδας στη Φορνέζη 2

Απόφαση Νο 231: Εξειδίκευση πιστώσεων για αθλητική εκδήλωση

Απόφαση Νο 232: Εξειδίκευση πίστωσης για την έκδοση δελτίων για «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους-καλοκαίρι 2024»

Απόφαση Νο 233: Εξειδίκευση πιστώσεων για την Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων

Απόφαση Νο 234: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια φιαλών νερού για θερμοψύκτες

Απόφαση Νο 235: Εξειδίκευση πιστώσεων για συντήρηση & επισκευή για τις Τεχνικές Υπηρεσιες

Απόφαση Νο 236: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, πρακτικού επιτροπής, καταστάσεων δαπανών και ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων από ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τη Δημοτικς Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Απόφαση Νο 237: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, πρακτικού επιτροπής, κατάστασης δαπανών και ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων από ανάθεση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (παρουσίασης)

Απόφαση Νο 238: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, πρακτικού επιτροπής, καταστάσεων δαπανών και ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων από ανάθεση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών)

Απόφαση Νο 239: Έγκριση τροποποίησης της από 21/09/2022 συμβάσης «Προμήθεια καυσίμων των ειδών του 1ου τμήματος (πετρέλαιο κίνησης – θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης ) της 1ης ομάδας

Απόφαση Νο 240: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις»- Καλοκαίρι 2024 για «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ»

Απόφαση Νο 241: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη «Συντήρηση πρασίνου Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού & Αναψυχής (Πρώην ΟΠΑΑ)»

Απόφαση Νο 242: Έγκριση τεχνικής έκθεσης, τεχνικών περιγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πρασίνου Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού & Αναψυχής (Πρώην ΟΠΑΑ)

Απόφαση Νο 243: Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Μαρτίου 2024

Απόφαση Νο 244: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2024

Απόφαση Νο 245: Αποδοχή επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών, για δαπάνες για διεξαγωγή εξετάσεων για πολιτογράφηση

Απόφαση Νο 246: Απόδοση λογαριασμού της Αικατερίνης Μπούτα για το με αρ. 1196/24-04-2024 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 247: Απόδοση λογαριασμού της Τσίτουρα Αγγελικής για το με αρ. 842/22-03-2024 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 248: Απόδοση λογαριασμού της Ρούμπου Μαρίας για το με αρ. 1195/24-04-2024 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 249: Γνωστοποίηση ανέκκλητης οριστικής απόφασης Α77/2024 Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 4ο Τριμελές) επί αγωγής των Π. Π. κλπ μη επιδεχόμενης προσβολής με ένδικα μέσα λόγω ποσού

Απόφαση Νο 250: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022»

Απόφαση Νο 251: Έγκριση 3ου ΑΠΕ Τελικού Τακτοποιητικού «Προσωρινές Εγκαταστάσεις Στέγασης Εννέα Νηπιαγωγείων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας Νομού Αττικής – Υποέργο: Διαμόρφωση Χώρων και λοιπές εργασίες για την χωροθέτηση και λειτουργία των αιθουσών»

Απόφαση Νο 252: Αποδοχή μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Απόφαση Νο 253: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και του Συ.Δ.Ν.Α., έγκριση των όρων αυτής, ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας για την υπογραφή της.

Απόφαση Νο 254: Εξώδικος συμβιβασμός και καταβολή αποζημίωσης στον κ. Κ. Γ. και εξειδίκευση πίστωσης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ