Ομόφωνο Ψήφισμα συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας στους αιρετούς του Δήμου Αγίου Δημητρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας έλαβε ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την συμπαράστασή του στους αιρετούς του Δήμου Αγίου Δημητρίου, οι οποίοι παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών Εκπροσώπων ΟΤΑ επειδή αποφάσισαν να μην ασκήσει ο Δήμος το ένδικο μέσο της έφεσης κατά των αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκριναν ότι οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 34 εργαζομένων του Δήμου είναι αορίστου χρόνου και ζητάει:

  1. Την ανάκληση της σχετικής απόφασης παραπομπής του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και
  2. Την τροποποίηση του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ι’ του Ν. 3852/2010 ούτως ώστε να περιέλθει στην διακριτική ευχέρεια των Δήμων η απόφαση άσκησης ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων για όλα τα θέματα που τους αφορούν.

 

Το παρόν εγκρίθηκε κατά ομόφωνα κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας στις 26/02/2024