«Οργάνωση & λειτουργία του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Καλλιθέας ‘Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης – Γιάννης Γάλλος’ και της λυθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας -ΔΗΚΕΚ μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας»

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΑΔΑ: 9ΡΣ6ΩΕΚ-ΙΕΣ
Καλλιθέα, 05/01/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΓΡ.ΑΝΑΠΛ/ΤΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Δ.Υ.: Π.ΠΑΡΙΔΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Τηλέφωνο: 213-20.70.415
E-mail: p.paridou@kallithea.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 1. Έχοντας υπόψη:
  Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023, τεύχος Α’) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωϊα των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με τις οποίες:
  «1. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)], καταργούνται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 1η.1.2024 από τον οικείο δήμο. Με πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω ημερομηνία διαπιστώνεται η κατάργησή τους…….
  2δ. Εντός έξι (6) μηνών από την κατάργηση των ως άνω νομικών προσώπων, οι οικείοι δήμοι τροποποιούν τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α’ 143)]. Η προβλεπόμενη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων παρέχεται εντός είκοσι πέντε (25) ημερών, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί. Μέχρι την ως άνω τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, με απόφαση του οικείου δημάρχου ορίζεται ότι ο δήμος εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούμενου νομικού προσώπου και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσε:
  α) είτε με τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου,
  β) είτε με τις οργανικές μονάδες των καταργούμενων νομικών προσώπων, οι οποίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας υπάγονται απευθείας στον δήμαρχο ή σε αντιδήμαρχο που αυτός ορίζει…….
  4. Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων νομικών προσώπων, η ανάληψη ή η συνέχιση εκτελούμενων χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων ή υπηρεσιών από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήμο ή κατά την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), υπό καθεστώς καθολικής διαδοχής ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί……»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ίδιου ως άνω ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) σύμφωνα με τις οποίες:
  «1. Οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] και της παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) λύονται αυτοδικαίως την 31η.12.2023, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί λύσης ή και εκκαθάρισης, και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 1η.1.2024 από τον οικείο δήμο. Με πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω ημερομηνία διαπιστώνεται η λύση τους…..
  2δ. Εντός έξι (6) μηνών από τη λύση των κοινωφελών επιχειρήσεων, οι οικείοι δήμοι τροποποιούν τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α’ 143)]. Η προβλεπόμενη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων παρέχεται εντός είκοσι πέντε (25) ημερών, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί. Μέχρι την ως άνω τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, με απόφαση του οικείου δημάρχου ορίζεται ότι ο δήμος εκπληρώνει τους σκοπούς των λυόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσαν:
  α) είτε με τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου,
  β) είτε με τις οργανικές μονάδες των λυόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων, οι οποίες μέχρι την ψήφιση του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας υπάγονται απευθείας στον δήμαρχο ή σε αντιδήμαρχο που αυτός ορίζει….
  4. Οι αρμοδιότητες των κοινωφελών επιχειρήσεων που λύονται, η ανάληψη ή η συνέχιση τυχόν εκτελούμενων χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων ή υπηρεσιών από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήμο ή κατά την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), υπό καθεστώς καθολικής διαδοχής ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί….»
 3. Τη με αριθμό 1303/οικ.107414/13-12-2023 (ΑΔΑ:6ΖΠ146ΜΤΛ6-4ΚΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., σύμφωνα με την οποία η κατάργηση/λύση των νομικών προσώπων/κοινωφελών επιχειρήσεων συντελείται από τον ίδιο το νόμο και όχι από την διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
 5. Τη συστατική πράξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης – Γιάννης Γάλλος» – αρ.απόφασης 6/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας, ΦΕΚ Β’ 502/1-4-2011 και την τροποποίηση αυτής με την υπ’αρ.405/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας, ΦΕΚ Β’ 3586/31-12-2012.
 6. Τη συστατική πράξη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης – ΔΗΚΕΚ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας» – 4955/3209/10-2-2009 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ Β’ 295/17-2-2009, και τις τροποποιήσεις αυτής (32488/26933/10-7-2013 απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ΦΕΚ Β’ 1748/15-7-2013 και 9775/28-1-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ΦΕΚ Β’ 369/2-2-2021).
 7. Την με αριθμ.1317/οικ.109105/19-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΓΧ46ΜΤΛ6-4Μ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ μετά την κατάργηση των ν.π.δ.δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων (ν. 5056/2023)», σύμφωνα με την οποία κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και τη θέση σε ισχύ του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου και εφόσον ο οικείος Δήμαρχος με απόφασή του καθορίσει τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου διά των οργανικών του μονάδων υπαγόμενων απευθείας στο δήμαρχο ή σε αντιδήμαρχο που αυτός ορίζει για το σκοπό αυτό, τότε με την απόφαση του Δημάρχου οι οργανικές μονάδες των καταργούμενων νομικών προσώπων μεταφέρονται αυτοτελώς στον οικείο δήμο και οι αρμοδιότητες συνεχίζουν να ασκούνται ως είχαν μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου Ο.Ε.Υ.
 8. Την με αριθμ.1271/οικ.102775/28-11-2023 (ΑΔΑ: 60ΗΩ46ΜΤΛ6-ΩΘΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και μεταφορά οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους», σύμφωνα με την οποία:
  α) εφόσον επιλεγεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου από τις υφιστάμενες οργανικές του μονάδες, εξυπακούεται ότι αυτές θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν με την ίδια δομή και στελέχωση, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, όπως ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου δήμου, οι μονάδες αυτές θα υπάγονται απευθείας στον δήμαρχο ή σε αντιδήμαρχο που αυτός θα ορίσει και οι προϊστάμενοι θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο επίδομα θέσης ευθύνης.
  β) Εφόσον επιλεγεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου από τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου, θα πρέπει, αμέσως μετά την κατάταξη του προσωπικού κατά την παρ. 2β του άρθρου 27 του νόμου, να ακολουθήσει η τοποθέτησή του στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες του δήμου, κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και η ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση.
  Για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την τροποποίηση των οικείων οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας, επισημαίνονται τα εξής:
  ί) Εάν στις εν λόγω οργανικές μονάδες είναι τοποθετημένοι προϊστάμενοι κατόπιν επιλογής, θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης τους.
  ii) Εάν στις εν λόγω οργανικές μονάδες καθήκοντα ευθύνης ασκούν αναπληρωτές προϊστάμενοι, θα πρέπει, μετά την τοποθέτηση του προσωπικού του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, να επανεξεταστούν οι προϋποθέσεις άσκησης των καθηκόντων ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης του άρθρου 100 του ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύουν, προκειμένου σε κάθε περίπτωση, να τηρείται η αρχή της νομιμότητας.
 9. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας (ΦΕΚ Β’ 2598/25-9-2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 10. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου μας «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης–Γιάννης Γάλλος», (ΦΕΚ Β’ 2446/6-9-2012).\
 11. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας», απόφαση Δ.Σ. ΔΗΚΕΚ της 16/7/2009, η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας με την υπ’αριθμ.526/2009 απόφασή του και η οποία τροποποιήθηκε: α) με την 93/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΚ (αρ. εγκριτικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας 522/2015, ΑΔΑ:6ΕΣ6ΩΕΚ-Ξ71) και β) με την 53/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΚ (αρ. εγκριτικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας 115/2020, ΑΔΑ:Ψ688ΩΕΚ-ΣΡΦ).
 12. Τις ασκούμενες δραστηριότητες και τη στελέχωση του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
 13. Την υπ’ αριθμ. 9/2024 (ΑΔΑ:6ΦΘ7ΩΕΚ-ΜΛΧ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του σ’ αυτούς.
 14. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας από 01-01-2024 εκπληρώνει τους σκοπούς των καταργηθέντων νομικών προσώπων και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που αυτά ασκούσαν.
 15. Την ανάγκη απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων των καταργηθέντων νομικών προσώπων και τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από 01-01-2024.
 16. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση έχει κανονιστικό χαρακτήρα, και γι’αυτό είναι αναρτητέα στο «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Οι σκοποί-αρμοδιότητες του καταργηθέντος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης – Γιάννης Γάλλος», όπως αναφέρονται στην άνω αναφερόμενη συστατική του πράξη, και μέχρι την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου, θα εκπληρώνονται από τον Δήμο ως εξής:

1) Η άσκηση των σκοπών-δραστηριοτήτων και οι αρμοδιότητες αναφορικά με την ανάπτυξη πολιτικών για τη φροντίδα της παιδικής ηλικίας, την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και την προπαρασκευή τους για την ομαλή και φυσική ένταξη από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον, που ασκούνταν από τις κάτωθι οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, θα συνεχίσουν να ασκούνται από τις ίδιες οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, ως εξής:

– Διεύθυνση Παιδικής Αγωγής, που περιλάμβανε σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία:
I.Τμήμα Παιδικών Κέντρων (ήδη καταργημένα, σχετικές διατάξεις: ΚΥΑ 41087/29-11-2017, ΦΕΚ Β’ 4249/5-12-2017, άρ. 33 Ν.4521/2018, ΦΕΚ Α’ 38/2-3-2018, ΚΥΑ 100872/Δ1/2019, ΦΕΚ Β’ 2569/27-6-2019) – Βρεφονηπιακών Σταθμών, με τα παρακάτω Γραφεία:
– Γραφείο 1ου Παιδικού Κέντρου Καλλιθέας
– Γραφείο 2ου Παιδικού Κέντρου Καλλιθέας
– Γραφείο 1ου Βρεφικού Σταθμού Καλλιθέας
– Γραφείο 2ου Βρεφικού Σταθμού Καλλιθέας
– Γραφείο 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλλιθέας.
Οι παραπάνω οργανικές μονάδες πλέον λειτουργούν με την εξής δομή (χωρίς σχετική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.):
I. Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών (α) Βρεφονηπιακός Σταθμός Ισμήνης και Αιγέως 72, β) Βρεφονηπιακός Σταθμός Ευριπίδου 60, γ) Βρεφονηπιακός Σταθμός Εσπερίδων 20, δ) Βρεφονηπιακός Σταθμός Σωκράτους 74, ε) Βρεφονηπιακός Σταθμός Μενελάου 84).
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
II.Τμήμα Παιδικών Σταθμών (ήδη καταργημένοι, σχετικές διατάξεις: ΚΥΑ 41087/29-11-2017, ΦΕΚ Β’ 4249/5-12-2017, άρ. 33 Ν.4521/2018, ΦΕΚ Α’ 38/2-3-2018, ΚΥΑ 100872/Δ1/2019, ΦΕΚ Β’ 2569/27-6-2019), με τα παρακάτω Γραφεία:
– Γραφείο 1ου Παιδικού Σταθμού Καλλιθέας
– Γραφείο 2ου Παιδικού Σταθμού Καλλιθέας
– Γραφείο 3ου Παιδικού Σταθμού Καλλιθέας
– Γραφείο 4ου Παιδικού Σταθμού Καλλιθέας
– Γραφείο 5ου Παιδικού Σταθμού Καλλιθέας
– Γραφείο 6ου Παιδικού Σταθμού Καλλιθέας.
Οι παραπάνω οργανικές μονάδες πλέον λειτουργούν με την εξής δομή (χωρίς σχετική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.):
II. Τμήμα Βρεφονηπιακών – Βρεφικών Σταθμών (α) Βρεφονηπιακός Σταθμός Σωκράτους 131, β) Βρεφονηπιακός Σταθμός Αριστοτέλους 33, γ) Βρεφικός Σταθμός Κρέμου 110, δ) Βρεφικός Σταθμός Αραπάκη 26. Στην εν λόγω οργανική μονάδα υπάγεται και το προσωπικό που απασχολείται στον Παιδικό Σταθμό ΟΠΑΑ-ΠΕΝ).

Η εν λόγω οργανική μονάδα της Διεύθυνσης Παιδικής Αγωγής με τα Τμήματά της θα μεταφερθεί αυτοτελώς στο Δήμο και μέχρι την θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου θα υπάγεται απευθείας στον Αντιδήμαρχο Παιδικής Αγωγής και Άθλησης.

2) Η άσκηση των σκοπών-δραστηριοτήτων και οι αρμοδιότητες αναφορικά με την ανάπτυξη πολιτικών για την ανάπτυξη του Μαζικού Αθλητισμού, του Μαζικού Σχολικού Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, του Σωματειακού Ερασιτεχνικού Αθλητισμού, του αθλητισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες, του εργασιακού αθλητισμού και του ναυταθλητισμού, που ασκούνταν από τις κάτωθι οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, θα συνεχίσουν να ασκούνται από τις ίδιες οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, ως εξής:

– Διεύθυνση Άθλησης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία:

I. Τμήμα Αθλητικού Έργου, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία:
– Γραφείο μαζικού, σχολικού, ερασιτεχνικού αθλητισμού και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων,
– Γραφείο λειτουργίας, φύλαξης και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων,
– Γραφείο διοργάνωσης εκδηλώσεων,
II. Τμήμα Διαχείρισης Ναυταθλητικής Μαρίνας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία:
– Γραφείο διοίκησης, συντονισμού και διαχείρισης,
– Γραφείο εποπτείας και συντηρήσεων της ναυταθλητικής μαρίνας.

Η εν λόγω οργανική μονάδα της Διεύθυνσης Άθλησης με τα Τμήματα και τα Γραφεία αυτών θα μεταφερθεί αυτοτελώς στο Δήμο και μέχρι την θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου θα υπάγεται απευθείας στον Αντιδήμαρχο Παιδικής Αγωγής και Άθλησης.

3) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης του ανωτέρω καταργηθέντος νομικού προσώπου, που ασκούνταν από τις κάτωθι οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, θα συνεχίσουν να ασκούνται από τις ίδιες οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, ως εξής:

– Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του καταργηθέντος νομικού προσώπου που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία:
I. Γραφείο Προέδρου-Διοικητικού Συμβουλίου, ήδη Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης δραστηριοτήτων του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου.
II. Γραφείο Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης-Αρχείου, ήδη Γραφείο Διεκπεραίωσης εγγράφων κλπ. αρμοδιότητας του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου.
III. Γραφείο Λογιστηρίου-Μισθοδοσίας, ήδη Γραφείο Υποστήριξης της Ο.Υ. στα αντίστοιχα αντικείμενα και πάντα σε σχέση με δραστηριότητες του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου.
IV. Γραφείο Προμηθειών, ήδη Γραφείο Υποστήριξης της Ο.Υ. στο αντίστοιχο αντικείμενο και πάντα σε σχέση με δραστηριότητες του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου.
V. Γραφείο Διαύγειας, ήδη Γραφείο Υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου σε σχέση με δημοσιεύσεις που αφορούν δραστηριότητες του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου.

Η εν λόγω οργανική μονάδα (Αυτοτελές Τμήμα και Γραφεία) θα μεταφερθεί αυτοτελώς στο Δήμο και μέχρι την θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου θα υπάγεται απευθείας στον Αντιδήμαρχο Παιδικής Αγωγής και Άθλησης, πλην του Γραφείου Υποστήριξης της Ο.Υ. στα αντικείμενα που σχετίζονται με δραστηριότητες του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου και αφορούν θέματα Λογιστηρίου-Μισθοδοσίας-Προμηθειών, για τα οποία η εν λόγω επιμέρους οργανική μονάδα θα υπάγεται απευθείας στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων.

Β. Οι σκοποί-αρμοδιότητες της λυθείσας επιχείρησης του Δήμου, «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας», όπως αναφέρονται στην άνω αναφερόμενη συστατική της πράξη, και μέχρι την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, θα εκπληρώνονται από το Δήμο ως εξής:

– Όλων των Τμημάτων και σε όλους τους Τομείς της λυθείσας επιχείρησης προΐσταται ο Διευθυντής/τρια της Επιχείρησης.

1) Η άσκηση των σκοπών-δραστηριοτήτων και οι αρμοδιότητες αναφορικά με την πολιτισμική ανάπτυξη και συγκεκριμένα η δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για τη στήριξη, διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ιδίως των νέων, ιδιαίτερα στον
τομέα του χορού και άλλου, που ασκούνταν από την κάτωθι οργανική μονάδα της επιχείρησης, θα συνεχίσουν να ασκούνται από την ίδια οργανική μονάδα της επιχείρησης, ως εξής:

– Τμήμα Α’ & Β’ Σχολής Χορού, το οποίο υπάγεται στον τομέα Πολιτισμού.

2) Η άσκηση των σκοπών-δραστηριοτήτων και οι αρμοδιότητες αναφορικά με την οργάνωση υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και ειδικότερα:
− Η λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας.
− Η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και παροχής υπηρεσιών σε άτομα άπορα, τρίτης ηλικίας που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και η λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).
− Η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Α.Μ.Ε.Α..
− Η υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κοινωνικής Μέριμνας.
− Η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
− Η ανάπτυξη συνεργασιών με Κοινοτικούς, Δημόσιους Πανεπιστημιακούς Οργανισμούς, Ιδιωτικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και φορείς κοινής ωφέλειας για την προώθηση γενικά προγραμμάτων υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής πολιτικής και βελτίωση της ποιότητας ζωής,
που ασκούνταν από την κάτωθι οργανική μονάδα της επιχείρησης, θα συνεχίσουν να ασκούνται από την ίδια οργανική μονάδα της επιχείρησης, ως εξής:

I. Τμήμα Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας & Εφήβων «ΣΚΟ».
II. Τμήμα Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας, τα οποία υπάγονται στον τομέα Κοινωνικής Μέριμνας, Προστασίας & Αλληλεγγύης.

3) Η άσκηση των σκοπών-δραστηριοτήτων και οι αρμοδιότητες αναφορικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος διασύνδεσης – Κέντρο Πληροφόρησης Νέων, που ασκούνταν από την κάτωθι οργανική μονάδα της επιχείρησης, θα συνεχίσουν να ασκούνται από την ίδια οργανική μονάδα της επιχείρησης, ως εξής:

I. Τμήμα Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (Κ.Π.Ν.).
II. Τμήμα Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), τα οποία υπάγονται στον τομέα Παιδείας.

4) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης της ανωτέρω λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης, που ασκούνταν από τις κάτωθι οργανικές μονάδες της, θα συνεχίσουν να ασκούνται από τις ίδιες οργανικές μονάδες, ως εξής:

– Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό, ήδη Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου επί δραστηριοτήτων της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης, το οποίο υπάγεται στον τομέα Διοίκησης.

Η εν λόγω οργανική μονάδα (Διεύθυνση και Τμήματα όλων των τομέων) θα μεταφερθεί αυτοτελώς στο Δήμο και μέχρι την ψήφιση του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου θα υπάγεται απευθείας στην Αντιδήμαρχο Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Μέριμνας, αρμόδιας επί της λυθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, πλην του άνω Τμήματος: Διοικητικό – Οικονομικό, ήδη Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης κλπ., το οποίο μόνο επί οικονομικών ζητημάτων θα υπάγεται απευθείας στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων.

Οι ανωτέρω οργανικές μονάδες που θα ασκούν τις αρμοδιότητες των καταργηθέντων νομικών προσώπων, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν με την ίδια δομή και στελέχωση, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων ευθύνης των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, όπως ίσχυαν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2023 και μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου και οι Προϊστάμενοι θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο επίδομα θέσης.

Με νεότερη απόφασή μας το σύνολο του προσωπικού του καταργηθέντος νομικού προσώπου και της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης θα καταταγεί σε αυτοδικαίως συνιστώμενες θέσεις και θα τοποθετηθεί αντιστοίχως.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας

Κώστας Ασκούνης

Συνημμένα: