Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τρίτη 07/03/2023 & ώρα 13:00

Καλλιθέα 03/03/2023
Αρ. πρωτ. 11025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 07/03/2023 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια μηχανής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για συνδρομή σε ηλεκτρονικά μέσα

3. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τις ανάγκες των προσεχών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Μάρτιο

4. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022»

5. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τεχνικής έκθεσης, πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας για την αδειοδότηση χρήσης ηχογραφημένης μουσικής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2023

6. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 100-230 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση δεύτερου παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καλλιθέας

8. Συμβιβασμός και καταβολή αποζημίωσης στον αιτούντα κ. Γ. Μ. και εξειδίκευση πίστωσης

9. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α209/2023 οριστικής απόφασης του Δ. Πρωτ. Πειραιά εκδοθείσης επί προσφυγής-ανακοπής της Τ.Ζ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ