Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 & ώρα 10.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Καλλιθέα 20/10/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Αριθ. πρωτ. – 7240-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Κορδούτης Ι.
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10.30 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση για την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ άρθρο 32 του Ν. 4412/16 ειδών καθαριότητας για λόγους επείγοντος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ