Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 & ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα 14/10/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. Πρωτ. 45414
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:30, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) σύμφωνα με την 61η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/Α.Π. 40715/22-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου» και σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προσχέδιο προϋπολογισμού 2022
2. Τεχνικό πρόγραμμα 2022

→ Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη ημέρα, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:30, με τον ίδιο τρόπο.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κυριακόπουλος Γεώργιος