Το 50% των ωφελουμένων του Επιδοτούμενου Προγράμματος Συμβουλευτικής Κατάρτισης & Πιστοποίησης Ανέργων, κάτοικοι των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας & Π. Φαλήρου, έχει ήδη ξεκινήσει τις Ενέργειες Συμβουλευτικής

Από τους ωφελούμενους που έχουν ήδη επιλεγεί στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων με τίτλο «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» και κωδικό ΟΠΣ 5055289, έχει ξεκινήσει το 50% τις ενέργειες συμβουλευτικής.

Βασικός στόχος των ενεργειών συμβουλευτικής είναι η συμπλήρωση και ενίσχυση των γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες απασχόλησης τους και ένταξης τους στην αγορά εργασίας.

Print

Μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) πρώτων συνεδριών οι ωφελούμενοι θα ενταχθούν σε τμήμα προκειμένου να ξεκινήσουν τις ενέργειες Κατάρτισης του έργου. Σχετική ενημέρωση θα έχουν από τον Ανάδοχο του έργου.

Σημειώνεται ότι λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελούμενων στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα για υποβολή νέων αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, με σχετική ανακοίνωση στο site του έργου.
https://sydna.apopsi.gr/p/m/el-gr

Στο πλαίσιο των νέων αιτήσεων θα δοθεί η δυνατότητα στους απορριφθέντες από την 1η επιλογή να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.

eu_espa_pep.attikis