Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την Τρίτη 03/05/2022 & ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   Καλλιθέα 29/04/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18η                                    Αρ. πρωτ. 19051

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021)
  2. Την 72η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/17-1-2022 (ΑΔΑ:6OXY46ΜΤΛ6-07Θ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την Τρίτη 03/05/2022 και ώρα 13:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια κεριών ρεσό καθώς επίσης και βάσεις για τα κεριά για την εκδήλωση της παραμονής της επετείου της Ποντιακής γενοκτονίας στις 18/5/2022 την οποία διοργανώνει η ΚΕΔΕ και συμμετέχει και ο Δήμος μας

2. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022, στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στο Μέτρο 1.1.: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

3. Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ προς κάλυψη του Προγράμματος Απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε κάθε είδους ΝΠΔΔ, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την περίοδο από 1-10-2021 έως 30-11-2021

4. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κομηνάτου Μαργαρίτας για το με αρ. 898/14-04-2022 Χ.Ε.Π.

5. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών του Γ.Γ. του Δ. Καλλιθέας για συμμετοχή στο 4ήμερο Συνέδριο «Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», που περιλαμβάνει και την 3η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ, στην Ξάνθη από 12 έως 15/5/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ