Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00 – 15:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 24/04/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. πρωτ. -2041-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ¨ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ¨»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410
Κυρίες / οι,

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και με το με αριθ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και την με αριθ. 40 εγκύκλιο (Α.Π. 20930/31-3-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00 – 15:00, με το εξής μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής, για τις επανεγγραφές και τις νέες εγγραφές σχολικού έτους 2020-21.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ