Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) τη Δευτέρα 30/03/2020 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                         Καλλιθέα 24/03/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9η                                            Αρ. πρωτ. 14050

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) τη Δευτέρα 30/03/2020 και ώρα 13:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών (συστήματα ασφαλείας)

2. Εξειδίκευση πίστωσης για ενημέρωση δημοτών με κατασκευή αεροπανώ για το έκτακτο πρόγραμμα Βοήθειας στο σπίτι

3. Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος

4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018»

5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ»

6. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Ρυμενίδη Γεώργιου για το με αρ. 585/12-3-2020 Χ.Ε.Π.

7. Λήψη απόφασης για την Νομική εκπροσώπηση του Δημάρχου σε ποινική υπόθεση σχετιζόμενη με την εκτέλεση των καθηκόντων του, από Δικηγόρο εκτός υπηρεσίας

8. Μείωση, απαλλαγή δημοτικών τελών καθαριότητας και χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε πληττόμενες επιχειρήσεις , εντός των ορίων του Δήμου μας, από τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊου

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης λαμβάνει χώρα εκ των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ