Οι αποφάσεις της 15ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 30/08/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 349-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 350-7η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 351-Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. ΑΠΟΦΑΣΗ 352-Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έναντι αντιτίμου για το έτος 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 353-Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 81-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 354-Έγκριση της […]

Οι αποφάσεις της 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 320-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 321-Τοποθέτηση (165) Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου (καμπινών) σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης. ΑΠΟΦΑΣΗ 322-Έγκριση της με αρ. 75-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Γιάννης Γάλλος. ΑΠΟΦΑΣΗ 323-Έγκριση 3ου ΠΚΤΜΝΕ και 3ου ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 324-Έγκριση δαπανών την […]

Οι αποφάσεις της 12ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 291-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 292-6η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 293-Αντικατάσταση τακτικών μελών της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών-παραδοτέων σύμβασης – αρ. 256-2017 απ.Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 294-Έγκριση της με αρ. 74-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Γιάννης Γάλλος. ΑΠΟΦΑΣΗ 295-Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καλλιθέας. ΑΠΟΦΑΣΗ 296-Απασχόληση […]

Οι αποφάσεις της 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 21/06/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 236-Χαρακτηρισμός υλικού και καταστροφής αυτού. ΑΠΟΦΑΣΗ 237-Έγκριση της με αρ. 44-2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών οικ. έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ 238-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης προμήθειας ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ 239-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης προμήθειας πλυντηρίου κάδων. ΑΠΟΦΑΣΗ 240-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης υπηρεσίας ασφάλισης του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δ.K. ΑΠΟΦΑΣΗ 241-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης […]

Οι αποφάσεις της 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 22/05/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 197-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 198-5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 199-Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μειωμένου ωραρίου απασχόλησης. ΑΠΟΦΑΣΗ 200-Έγκριση της με αρ. 39-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 201-Έγκριση καταβολής τακτικής ετήσιας επιχορήγησης ποσού 200.000,00 € στο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 202-Ματαίωση διαδικασίας […]

Οι αποφάσεις της 8ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 03/05/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 172-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης παροχής υπηρεσίας για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθ. Περιβάλλοντος. ΑΠΟΦΑΣΗ 173-Τροποποίηση της με αριθ. 150.12-04-2017 απόφασης Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ 174-Διαγραφές – τροποποιήσεις ποσών σε χρηματικούς καταλόγους. ΑΠΟΦΑΣΗ 175-Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους. ΑΠΟΦΑΣΗ 176-Μερική ανάκληση αποφ. 59-2017 Δ.Σ. και επιστροφή ποσών βάσει ΠΟΛ 1009-2016. ΑΠΟΦΑΣΗ 177-Επιστροφή χρημάτων από εκ παραδρομής χρέωση. ΑΠΟΦΑΣΗ 178-Διαγραφή […]

Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/04/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 144-Εκλογή αντιπροσώπων του Δ.Κ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣυΔΝΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ 145-4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 146-Τοποθέτηση (38) Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου (καμπινών) σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης. ΑΠΟΦΑΣΗ 147-Ορθή επανάληψη απόφασης Δ.Σ. 615-2013 για απόδοση λογαριασμού επιδομάτων πρόνοιας έτους 2013. ΑΠΟΦΑΣΗ 148-Περί έγκρισης διενέργειας και πραγματοποίησης προμηθειών ειδών και υλικών καθαριότητας. ΑΠΟΦΑΣΗ […]

Οι αποφάσεις της 6ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29/03/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 118-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 119-Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών για τη σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δ.K. ΑΠΟΦΑΣΗ 120-Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με αντίτιμο για το έτος 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 121-Αίτηση του κ. Καστανιά Θωμά του Εμμανουήλ περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. ΑΠΟΦΑΣΗ […]