Ο Ο.Π.Α.Α “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & των κολυμβητικών δεξαμενών του οργανισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» του Δήμου Καλλιθέας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών του οργανισμού, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους 60.000,00 ευρώ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού […]

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 152.783,02 € με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ” Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ […]

Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών του

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81. Το προσφερόμενο ακίνητο […]

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τις εργασίες συντήρησης & επισκευής

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, ενδεικτικού προϋπολογισμού 460.389,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανακήρυξη μειοδοτών για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής (συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων ανταλλακτικών) σε εξωτερικά συνεργεία, των μεταφορικών μέσων, των υπερκατασκευών καθώς και των μηχανημάτων έργων του Δήμου […]

Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου Κίνησης, Θέρμανσης και Αμόλυβδης Βενζίνης

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 946.500,00€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί έμμεσα ως εξής: Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, […]

Προκήρυξη φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Πρασίνου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Καλλιθέας, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Πρασίνου του, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το […]

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού από τον «Οργανισμό Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Φύλαξη εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Φύλαξη εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ» συνολικής δαπάνης 225.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 23% ΦΠΑ). Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 24/4/2015. Ως καταληκτική ημερομηνία […]